فرهنگسرای ارسباران (شرکت کننده و کیوریتور) تهران دی ۱۳۹۶ - موضوع: خیر و شر

picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery