نگارخانه و مرکز هنری سعدآباد (شرکت کننده و کیوریتور) - موضوع: جهان جایی برای زیستن تهران اردیبهشت ۱۳۹۶

picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery
picture of a painting exhibition inside a gallery