مذاکرات برلین (۲۲۰×۱۴۰ سانتی متر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، ۲۰۲۱)

picture of paintings

کشیش (۸۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

picture of paintings

نجوای جاودانه (۸۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

picture of paintings

دفتردار (۱۸۲×۱۰۶ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

picture of paintings

پرسپکتیو (پلکسی، آلومینیوم، جوهر و چوب، ۵۲ × ۷۲ سانتی متر)

picture of paintings

بت‌های خود را بکشید (۳۰۰×۱۷۰ سانتی متر، جوهر، اکریلیک، ۲۰۲۰)

picture of paintings

من آنچه را که فکر می کنم می بینم (۱۸۰×۱۳۴ سانتی متر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد روی بوم)

picture of paintings

وعده‌های شکسته (۲۰۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب)

picture of paintings

مذاکرات برلین (۲۲۰×۱۴۰ سانتی متر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، ۲۰۲۱)

picture of paintings

ضد نئو پست زن (۲۰۰×۱۷۰ سانتی متر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد)