درست مثل تو (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۳)

picture of paintings

شکسته ام (اکریلیک روی بوم - ۱۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۲)

picture of paintings

سپیده دم (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۳)

picture of paintings

سیاه و سفید (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۲)

picture of paintings

قرمز دست (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۲)

picture of paintings

جوانه زدن (مداد و اکریلیک روی بوم - ۸۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۲)

picture of paintings

تکه هایی از خاطرات (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۲)

picture of paintings

ما دوگانه (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۳)

picture of paintings

درست مثل تو (مداد و اکریلیک روی بوم - ۷۰×۹۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۳)

picture of paintings

قفس خود (مداد و اکریلیک روی بوم - ۸۰×۷۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۲)