تابش بر پایان (با قطر ۱۰۰ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

بدون عنوان (با قطر ۸۵ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

بدون عنوان (با قطر ۷۲ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

پس از آن (با قطر ۶۸ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

آنگاه (با قطر ۵۹ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

ارومیه (با قطر ۵۸ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

پس از رنگ ( ۵۰×۷۰ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

ضریب فروافتادن (با قطر ۴۰ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

تابش بر پایان (با قطر ۱۰۰ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

فرونشست (با قطر ۹۵ سانتیمتر، ترکیب مواد)

picture of paintings

استفاده از قرصهای تاریخ گذشته و چوب خشک

picture of paintings

بدون عنوان