بدون عنوان (۱۲۰×۱۰۰ سانتی متر - رنگ روغن و موم روی چوب)

picture of paintings

سه آکورد (۱۲۰×۱۰۰ سانتی متر - رنگ روغن و موم روی بوم)

picture of paintings

بدون عنوان (۱۲۰×۱۰۰ سانتی متر - رنگ روغن و موم روی چوب)

picture of paintings

بدون عنوان (۹۰×۹۰ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم)

picture of paintings

مشکلی در این نقاشی وجود دارد (۹۰×۹۰ سانتی‌متر - رنگ روغن، مینا، ترکیب مواد روی بوم - ۲۰۲۰)

picture of paintings

بدون عنوان (ترکیب مواد روی بوم - ۹۲×۹۲ سانتی‌متر)

picture of paintings

بدون عنوان (ترکیب مواد روی بوم - ۷۷×۸۵ سانتی‌متر)

picture of paintings

در میان ریتم‌ها (مینا، اکریلیک، رنگ روغن، جوهر، ترکیب مواد روی چوب - ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۰)