ما سار بودیم - (رنگ روغن روی تخته شاسی - ۴۰×۵۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۱)

picture of paintings

این داستان را به من بگو (رنگ روغن روی تخته شاسی - ۲۰×۲۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۱)

picture of paintings

کوچه و آسمان (رنگ روغن و اکریلیک روی تخته شاسی - ۲۰×۲۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۱)

picture of paintings

وعده‌ی ستاره‌های بالا و پایین - (رنگ روغن روی تخته شاسی - ۳۰×۳۰ سانتی‌متر – ۲۰۲۱)

picture of paintings

ما سار بودیم - (رنگ روغن روی تخته شاسی - ۴۰×۵۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۱)

picture of paintings

آبی صبحگاهی - (رنگ روغن روی تخته شاسی - ۲۰×۲۰ - ۲۰۲۱)

picture of paintings

آهنگ صبحگاهی چله‌ی زمستان (رنگ روغن و اکریلیک روی تخته شاسی - ۲۵×۲۰ سانتی‌متر - ۲۰۲۱)