دودل

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس : 989032671534)

picture of paintings

فکر زیادی

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

هر روز با خودت حرف بزن

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۵ × ۳۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

درد را بپذیر

ابعاد : ۲۵ × ۳۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

مغز در خمره

ابعاد : ۲۵ × ۳۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۰

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

فکر زیادی

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

ملوانان

ابعاد : ۲۵ × ۳۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک و راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۱۵ × ۲۰

لوازم : ماژیک و راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : ماژیک و راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۱۵ × ۲۰

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۵۰ × ۵۰

لوازم : ماژیک و راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

فکر زیادی

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۰

لوازم : راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۰

لوازم : ماژیک و راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

دودل

ابعاد : ۲۰ × ۲۵

لوازم : ماژیک و راپید

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

back to top