هندسه

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس : 989032671534)

picture of paintings

تونل

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

تونل

ابعاد : ۵۰ × ۵۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

تونل

ابعاد : ۵۰ × ۵۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

تونل

ابعاد : ۵۰ × ۵۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

تونل

ابعاد : ۴۰ × ۴۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۳۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۳۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۳۰ × ۴۲

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۳۰ × ۳۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

انفجار بزرگ

ابعاد : ۵۰ × ۵۰

لوازم : مداد رنگی و پاستل

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

انفجار بزرگ

ابعاد : ۷۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک و پاستل

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

back to top