مینیمال

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس : 989032671534)

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۳۰ × ۳۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۲۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۱۵

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۱۵

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۲۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۱۵

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۱۵

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۱۴ × ۱۴

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۱۴ × ۱۴

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۲۰ × ۲۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۱۵ × ۲۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

back to top