هشت‌پای درونگرا ۱۰۰۰۰ روزه است

picture of paintings

چشم

picture of paintings

استفاده از سری فیبوناچی

picture of paintings

هشت‌پای درونگرا ۱۰۰۰۰ روزه است