صورت

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس : 989032671534)

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : مداد

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : مداد

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

صورت

ابعاد : ۴۰ × ۳۰

لوازم : مداد

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

back to top