گرگ (مجموعه)

تک‌تک آثار این مجموعه در لحظه‌ای از ناامیدی، گمشدگی، اضطراب و در عین حال دعوتی برای برخاستن دوباره خلق شده‌اند. گرگ یا موجود عجیب و ترسناکی که از درون برمی‌خیزد و از بیرون می‌نگرد، اسیر می‌کند، از روشنایی می‌ترساند و به تاریکی دعوت می‌کند، قدرت دوباره می‌بخشد و سپس رها می‌کند.

برای خلق آثار این مجموعه از اکریلیک، پاستل و مداد رنگی روی مقوا استفاده شده و ابعاد تقریبا همه آثار ۵۰×۷۰ است.

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس :989032671534)

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : مقوا

سال : ۱۴۰۰

picture of paintings

آخرین گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : پاستل

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

داره میره؟

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گرگ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : مداد رنگی و ماژیک و پاستل

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷